ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม
และการรวบรวมระบบต่างๆ