ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ระบบติดตาม รถบรรทุกวัตถุอันตราย

09-06-2014

AIS, TOD และ ขนส่งชลบุรี ร่วมมือผนึกกำลังจัดงานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรถขนส่งวัตถุอันตราย ในระบบติดตาม GPS ตามที่กรมขนส่งทางบกบังคับ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ วันที่ 4 มีนาคม 57 งานนี้มีผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรถวัตถุอันตรายเข้าใจและปฏิบัติตามกฏข้อบังคับจากกรมขนส่งทางบกในการตรวจจับความผิดของผู้ขับขี่โดยใช้อุปกรณ์ GPS ที่ติดในรถวัตถุอันตรายทุกคันเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถขนส่งวัตถุอันตราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222